ارسال فايل مالكين
 

نام و نام خانوادگي:
تلفن تماس:
آدرس ملك :
پست الكترونيك:
نوع ملك:
 اجاره به ايراني  اجاره به خارجي  فروش   پيش فروش 
جهت ملك:  شمالي  جنوبي  شرقي  غربي
كل طبقات :   كل واحدها:   واحد در طبقه: 
مساحت كل زمين:     متراژ بناي مفيد:
مبلمان:
مدت اجاره:
قيمت فروش:   تومان
قيمت رهن:   قيمت اجاره:
قابل تبديل به رهن:   به اجاره:
اجاره بهاء جهت خارجي:
توضيحات: