فروش و پیش فروش آپارتمان
 
  

کد فایلمکانتاریخ ثبتمبلماناتاقمتراژمدت اجارهجزئیات
333آپادانا880223بدون مبلمان2کوچککوتاه مدت جزئیات
50آپادانا880201بدون مبلمان3کوچککوتاه مدت جزئیات