اجاره دفتر کار 
 
  

کد فایلمکانتاریخ ثبتمبلماناتاقمتراژمدت اجارهجزئیات
500آفريقا880225بدون مبلمان3متوسطبلند مدت جزئیات