اجاره ویلا
 
  

کد فایلمکانتاریخ ثبتمبلماناتاقمتراژمدت اجارهجزئیات
9اقدسيه880205بدون مبلمان6بزرگبلند مدت جزئیات