اجاره آپارتمان
 
  

کد فایلمکانتاریخ ثبتمبلماناتاقمتراژمدت اجارهجزئیات
60آرژانتين880215بدون مبلمان3متوسطبلند مدت جزئیات
12332آفريقا871222مبله2کوچکبلند مدت جزئیات